Værdier​

Vedelsbo har et værdigrundlag med 6 værdier, som er operationaliseret i forhold til kollegaer og beboere.​​

Værdierne drøftes og bearbejdes løbende på såvel personalemøderne som beboermøderne. ​

​Værdierne er

 • ​Ansvarlighed
 • Omsorg
 • Respekt
 • Rummelighed
 • Udvikling
 • Åbenhed

​​​

Værdi - åbenhed

​Åbenhed er en forudsætning for at kunne opbygge et tillidsforhold, hvori indgår ærlighed, loyalitet og dermed tryghed.

​​Det betyder i praksis at vi i vores relationer til kollegaer

 • Er imødekommende, lydhøre og ærlige.
 • Er positive overfor nye ideer og tiltag.
 • Henvender os direkte til hinanden, for dermed at undgå misforståelser eller kommunikationsbrist.
 • Viser hvem vi er, og giver udtryk for vores meninger og holdninger.
 • Tør sige til og fra overfor hinanden. Kan modtage og give konstruktiv kritik.
 • Søger støtte hos hinanden såvel fagligt som personligt.
 • Anvender kognitive principper i kommunikationen.

Det betyder i praksis at vi i vores relationer til beboere

 • Er imødekommende og uden fordomme.
 • Udviser empati, ved at være aktivt lyttende, nærværende og opmærksomme på beboerens signaler.
 • Møder beboeren uden en skjult dagsorden.
 • Signalere at vi er der for beboeren.
 • Via respekt, accept og anerkendelse, skaber et tillidsforhold som gør at beboeren føler sig tryg.
 • Er ægte i vores fremtræden.

​​​

​Værdi - ansvarlighed

​Med ansvarlighed menes at vedkende sig et personligt ansvar, for at opnå den bedste løsning - i forhold til opgaver og samarbejdet med andre mennesker.

​​​

Det betyder i praksis at vi i vores relationer til kollegaer

 • Optræder loyalt og tro mod vores fælles værdier og mål.
 • Er loyal om vedtagne aftaler og mål imellem kollegaer og beboere.
 • Tager ansvar for egne opgaver ved at løse dem så godt man kan.
 • Søger støtte, hvis man ikke føler sig kompetent eller rustet til at løse en given opgave på tilfredsstillende vis.
 • Tager initiativ og udviser engagement i forhold til fælles og egne opgaver.
 • Er i stand til at handle, hvis vi oplever situationer som strider imod vores fælles værdier, eller sund fornuft.

​​​

​Det betyder i praksis at vi i vores relationer til beboere

 • Igennem støtte og motivation samt oplysning, skaber ansvar hos den enkelte beboer for deres eget liv og dagligdag.
 • Tilstræbe at give ansvar ved at medinddrage den enkelte beboer i alle handlinger ud fra deres personlige ressourcer.
 • Siger fra overfor nedgørened omtale af med-beboere eller kollegaer.

Værdi - omsorg

​Omsorg betyder at have omtanke for et andet menneske, så det vises opmærksomhed, lydhørhed og indfølingsevne i den personlige kontakt. Det betyder at man uegennyttigt hjælper personer der ikke selv mestre tilfredsstillende livsammenhænge.

​​​

Det betyder i praksis at vi i vores relationer til kollegaer

 • Aflaster hinanden på dage hvor det personlige overskud ikke rækker til en given opgave.
 • Lytter og giver plads og tid.
 • Støtter og hjælper ved eventuelle personlige kriser eller faglige problemstillinger.
 • Er opmærksomme på hinandens velvære.

​​​​

Det betyder i praksis at vi i vores relationer til beboere

 • Forebygger at egenomsorgen svigter, ved at arbejde med beboeren om behov, ønsker og mål.
 • Yder hjælp til selvhjælp, ved at yde den pleje og hjælp der er behov for og ikke overtage de funktioner beboeren selv kan mestre.
 • Igennem dialog og aftaler yder den individuelle pleje jf. samarbejdsmapper.
 • Viser empati og nærvær samt skaber tillid og forståelse for beboeren.
 • Har fokus på den enkelte beboers fysiske og psykiske tilstand, samt vurdere og handler ud fra disse.
 • Tager ansvaret hvis pågældendes egenomsorg svigter. Eks: Hvis beboernes adfærd gør at han/hun sætter sig selv eller andre i en livstruende situation. Eller på anden måde udviser en voldelig eller groft grænseoverskridende adfærd overfor sine medmennesker.
 • I forhold til ovenstående - skaber indsigt, forståelse og accept af vores dømmekraft.​

Værdi - respekt

​Vil sige at man tager hinanden alvorligt på en ligeværdig og respektfuld måde. Fokus på at ethvert menneske er unikt.

Det betyder i praksis at vi i vores relationer til kollegaer

 • Er imødekommende og lytter aktivt til hinanden.
 • Giver udtryk for vores meninger
 • Tillægger hinandens meninger værdi
 • Anerkender hinandens forskelligheder og går ud fra at vores kollegaer har de bedste hensigter.
 • Forstår / respektere hinandens typer. (MBTI).
 • Tør sige til og fra i enhver situation overfor hinanden
 • Udviser oprigtighed i vores fremtræden og spørger ind til det, man ikke forstår, hos sin kollega.
 • Ikke taler OM hinanden, men MED hinanden.
 • Udviser en naturlig forståelse og accept for hinandens forskellige arbejdsområder og ansvarsområder.

​​​​

Det betyder i praksis at vi i vores relationer til beboere

 • Udviser forståelse for den enkeltes privatliv, eks. Ved at banke på døren.
 • Er imødekommende og lytter aktivt.
 • Møder den enkelte beboer, der hvor han/hun er, på en ligeværdig måde.
 • Sætter dem i centrum, og viser at vi tror på at de kan tage del i deres eget liv
 • Viser dem at vi forventer de har en vilje og motivation, til at leve op til deres egne værdier og mål.
 • Udviser accept og anerkendelse eksempelvis igennem ligeværdig dialog.
 • Ærligt og oprigtigt siger til og fra, og klart viser vores grænser.
 • Medinddrager dem i dagligdagens forhold og beslutninger i.f.t. dem selv og fællesskabet. Dette gøres ud fra den enkeltes forudsætninger, ønsker og behov.
 • Ikke taler om dem i deres påhør.
 • Bruger samarbejdsmappen, som et arbejdsredskab mellem den enkelte beboer og personale, med henblik på at bevare en kontinuitet i de mål, ønsker og behov beboeren har. Dette skal ske på en objektiv og konstruktiv måde.

​​​​

Værdi - rummelighed

​Betyder at kunne anerkende og acceptere forskelligheden og foranderligheden i den menneskelige eksistens.

​​​

Det betyder i praksis at vi i vores relationer til kollegaer

 • Via åbenhed kender og forstår hinandens profiler ( MBTI ).
 • Bruger hinandens forskelligheder, positivt ved at vise hensyn og ikke være fordømmende.
 • Er fleksible og forstående i dagligdagens arbejdsopgaver / samarbejde.

​​​​

Det betyder i praksis at vi i vores relationer til beboere

 • Udviser stor medmenneskelighed og tolerance i vores væremåde og i kommunikationen.
 • Giver plads og "container" den enkelte beboer.
 • Viser beboeren at han/hun er værdifuld og fuldgyldigt medlem af fællesskabet, uanset humør eller evner i en bestemt retning.

​​

​​​​Værdi - udvikling

​At have fokus på ansvarlighed overfor en stadig målrettet udvikling, såvel den faglige som menneskelige kompetence.

​​

​Det betyder i praksis at vi i vores relationer til kollegaer

 • Ikke fortier, men fremkommer med nye ideer og tanker.
 • Udviser initiativ.
 • Tager aktivt del i nye tiltag og opgaver.
 • Udviser ansvarlighed overfor tillært viden fra eksempelvis kurser ved bevidst at arbejde med det / implementere det i dagligdagen.
 • Bruger hinanden.
 • Er bevidst om at udvikling kan være en svær, men konstant proces som derfor er meget vigtig og nødvendig at bruge tid på.
 • Tager emner op ved personalemøder eller morgenmøder.
 • Udvikler vores faglige og personlige kompetence ved at ajourføre og tilegne os faglig viden.
 • Medinddrager og oplyser om ny viden til alle kollegaer for at opnå forståelse, accept samt deltagelse i nye tiltag / udvikling.
 • Dokumentere fagligheden.

​​​​

Det betyder i praksis at vi i vores relationer til beboere

 • I vores dagligdag har fokus på at beboeren kan komme videre i sit liv og bevare håbet og troen på en meningsfyldt fremtid.
 • Udarbejder individuelle mål og handleplaner sammen med beboeren, ud fra kognitive principper.
 • Støtter beboeren i at etablere og fastholde sociale relationer.
 • Synliggøre den enkelte beboers udviklingsområde, så beboeren kan støtte sig til det og det øvrige personale kan støtte op om det.

​​​Læs også:

​- Målgruppe